مدیران

محمدرضا مهرافشان

مدیرعامل

سعید چهرازی

رئیس مجتمع

مسعود معتمدی

رئیس تعمیرات

نادر شرفی

رئیس ساختمان و نصب