واحد آبگیر و تولید آبهای صنعتی شرکت دماوند انرژی عسلویه 

واحد آبگیر: با ظرفیت ۸۰,۰۰۰ متر مکعب در ساعت ، وظیفه تامین خوراک واحد های شیرین سازی آب ،آب خنک کننده جبرانی مبدل های حرارتی برخی از مجتمع ها ،آب بهداشتی و آب سرویس و همچنین تامین آب آتش نشانی پشتیبان را بر عهده دارد . واحد تولید آب های صنعتی : آب دمین : برآورد ظرفیت مورد نیاز آب دمین معادل ۷۴,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. آب آشامیدنی : برآورد ظرفیت آب آشامیدنی معادل ۸,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. آب جبرانی خنک کننده : برآورد ظرفیت آب جبرانی خنک کننده معادل ۲۸۶,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. آب سرویس: بر آورد ظرفیت مورد نیاز آب سرویس معادل ۱۲,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. تصفیه کندانس برگشتی : ظرفیت تصفیه کندانس ۳۷,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. ظرفیت تصفیه کندانس برگشتی از واحد های فاز ۲ معادل ۳۷,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد.

درصد پیشرفت 90%

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print