واحد آفسایت شرکت دماوند انرژی عسلویه

پخش ویدئو

واحد آفسایت شرکت دماوند انرژی ،خطوط ارتباطی مسئولیت توزیع و کنترل سرویس های جانبی (یوتیلیتی) تولید شده در مجتمع دماوند به مجتمع های فعال فاز دو پتروشیمی های منطقه پارس بر عهده دارد. همچنین این واحد وظیفه نگهداری و تعمیر خطوط و تجهیزات انتقال یوتیلیتی از قبیل شیرآلات، سیستم های ابزار دقیق و ... را بر عهده دارد.

شرکت دماوند انرژی، با فراهم سازی کلیه زیرساخت ها و فعالیت های زیربنایی شامل پایپ رک ها، گالری های برق و خطوط انتقال نقش مهمی را در چرخه تولید منطقه دارد.

ایستگاه اصلی تقلیل فشارگاز با ظرفیت کل 3.200.00 مترمکعب نرمال گاز احداث و در فاز نخست با ظرفیت 1 میلیون نرمال متر مکعب در ساعت در مرحله بهره برداری است.

آفسایت شرکت دماوند انرژی شامل واحدهای زیر می باشد:

پست های برق آفسایت 2-4-5

پایپ رک ها

گالری های کابل

ایستگاه های آب آتش نشانی 1-2

خطوط انتقال