واحد تفکیک هوای شرکت دماوند انرژی عسلویه 

این واحد با تولیدات و ظرفیت های ذیل برای مجتمع های مستقر در فاز ۲ پتروشیمی های عسلویه پیش بینی شده است: اکسیژن ۶۰۵,۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت نیتروژن ۹۰,۰۰۰نرمال متر مکعب در ساعت هوای ابزار دقیق ۶۰,۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت هوای سرویس ۲۰,۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت در حال حاضر احداث ۳ واحد تفکیک هوای فشرده با ظرفیت ۲۲۰,۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت تولید اکسیژن توسط  دماوند در حال احداث می باشد.    

درصد پیشرفت 90%

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print