واحد تفکیک هوای شرکت دماوند انرژی عسلویه

پخش ویدئو
605000
نرمال متر مکعب
اکسیژن
90000
نرمال متر مکعب
نیتروژن
60000
نرمال متر مکعب
هوای ابزار دقیق
20000
نرمال متر مکعب
هوای سرویس

واحد تفکیک هوای شرکت دماوند انرژی

واحد تفکیک هوای شرکت دماوند انرژی به منظور فشرده سازی و جداسازی هوا برای دو کاربرد متفاوت آن در صنعت احداث شده است. هوای فشرده، به منظور استفاده در تجهیزات ابزار دقیق، کنترل ها و مصارف عمومی صنعتی تولید می شود.

واحد هوا با در سرویس بودن سه یونیت در حال بهره برداری به ظرفیت 220 هزارنرمال مترمکعب در ساعت شامل اکسیژن، نیتروژن، هوای ابزار دقیق و هوای سرویس، خوراک مورد نیاز پتروشیمی های فاز2 عسلویه را تامین می کند.