موضوع پیمان

انجام خدمات تأمین و راهبری خودرو ( نوبت اول )

اطلاعات

شرکت دماوند انرژی عسلویه به عنوان کارفرما در نظر دارد انجام خدمات تأمین و راهبری خودرو خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
شرایط پروژه: ۱. محل اجرای کار استان بوشهر – عسلویه . مدت زمان انجام کار : ۱۲ ماه شمسی
شرایط متقاضی:

۱- داشتن تجربه کافی مرتبط با موضوع مناقصه ۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی — متقاضیان می بایستی گواهینامه تائید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه را دارا باشند. ۴- داشتن مجوز حضور در مناقصه از اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه الزامی است و شرکت کنندگان می بایستی این مجوز را تحویل کارفرما نمایند. ۵- متقاضیان می بایستی گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری را از اداره کار خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اخذ و تحویل کارفرما نمایند. ۶- پیمانکارانی که حداقل یک پیمان فعال در فعالیتهای مستمر با شرکت دماوند انرژی عسلویه را دارند، مجاز به حضور در این مناقصه نمی باشند.
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ اقدام نمایند. شایان ذکر است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارائه اصل کلیه مدارک و گواهینامه مندرج در بند ۳ شرایط متقاضی می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مذکور ضمن ارائه تقاضای کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار ریال به حساب شماره (۲۶۴۳۰۴۱۴۸۳) نزد بانک تجارت شعبه پارس عسلویه بنام شرکت دماوند انرژی عسلویه ، به آدرس: بوشهر، شهرستان عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی ، سه راه پتروشیمی ، کیلومتر ۵ جاده شیرینو، سمت چپ ، شرکت دماوند انرژی عسلویه امور حقوقی و پیمانها، مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تماس امور حقوقی و پیمانهای شرکت دماوند انرژی عسلویه ۰۷۷۳۷۲۹۵۵۵۸ می باشد.

سایر توضیحات:
*آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ می باشد.

اشتراک گذاری

اطلاعات پشتیبانی