موضوع پیمان

خدمات تنظیفات، نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب(نوبت دوم)

اطلاعات

شرکت دماوند انرژی عسلویه به عنوان کارفرما در نظر دارد انجام خدمات تنظیفات نگهداری فضای سبز، تخلیه فاضلاب و آبرسانی خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیربه پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

 

شرایط متقاضی:

۱. داشتن تجربه کافی مرتبط با موضوع مناقصه

۲. توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی .۳. داشتن گواهینامه تائید صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت

۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اقدام نمایند. شایان ذکر است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارائه اصل کلیه مدارک و گواهینامه مندرج در بند ۳ شرایط متقاضی میباشد. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مذکور ضمن ارائه تقاضای کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ پانصد هزار ریال به حساب شماره (۲۶۴۳۰۴۱۴۸۳) نزد بانک تجارت شعبه پارس عسلویه به نام شرکت دماوند انرژی عسلویه به آدرس: بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی ، سه راه پتروشیمی ، کیلومتر ۵ جاده شیرینو سمت چپ، شرکت دماوند انرژی عسلویه ، امور پیمان ها مراجعه نمایند. ضمنا شماره تماس امور حقوقی و پیمانهای شرکت دماوند انرژی عسلویه ۰۷۷۳۷۲۹۵۵۵۸ می باشد.

سایر توضیحات:

آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ می باشد.

اشتراک گذاری

اطلاعات پشتیبانی