موضوع پیمان

انجام خدمات عمومی اداری و پشتیبانی (نوبت اول)

اطلاعات

شرکت دماوند انرژی عسلویه به عنوان کارفرما در نظر دارد انجام خدمات عمومی اداری و پشتیبانی خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

شرایط متقاضی

۱. داشتن تجربه کافی مرتبط با موضوع مناقصه

۲. توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی ۳. داشتن گواهینامه تائید صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اقدام نمایند. شایان ذکر است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارائه اصل کلیه مدارک و گواهینامه مندرج در بند ۳ شرایط متقاضی میباشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مذکور ضمن ارائه تقاضای کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ (پانصد هزار ریال به حساب شماره (۲۶۴۳۰۴۱۴۸۳) نزد بانک تجارت شعبه پارس عسلویه به نام شرکت دماوند انرژی عسلویه به آدرس: بوشهر ، شهرستان عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی ، سه راه پتروشیمی ، کیلومتر ۵ جاده شیرینو سمت چپ شرکت دماوند انرژی عسلویه امور پیمان ها مراجعه نمایند. ضمنا شماره تماس امور حقوقی و پیمانهای شرکت دماوند انرژی عسلویه ۷۷۳۷۲۹۵۵۵۸ می باشد.

سایر توضیحات:

آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ می باشد.

اشتراک گذاری

اطلاعات پشتیبانی