موضوع پیمان

خدمات تأمین و راهبری خودرو (نوبت اول)

اطلاعات

شرکت دماوند انرژی عسلویه به عنوان کارفرما در نظر دارد انجام خدمات تأمین و راهبری خودرو خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

شرایط متقاضی

۱- داشتن تجربه کافی مرتبط با موضوع مناقصه

-۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی ۳- داشتن گواهینامه تأیید صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اقدام نمایند. شایان ذکر است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارائه اصل کلیه مدارک و گواهینامه مندرج در بند ۳ شرایط متقاضی می باشد. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مذکور ضمن ارائه تقاضای کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ( پانصد هزار ریال به حساب شماره (۲۶۴۳۰۴۱۴۸۳) نزد بانک تجارت شعبه پارس عسلویه، به نام شرکت دماوند انرژی عسلویه ، به آدرس : بوشهر ، شهرستان عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فاز دو پتروشیمی ، سه راه پتروشیمی ، کیلومتر ۵ جاده شیرینو، سمت چپ، شرکت دماوند انرژی ،عسلویه ، امور پیمانها، مراجعه نمایند. ضمنا شماره تماس امور حقوقی و پیمانهای شرکت دماوند انرژی عسلویه ۰۷۷۳۷۲۹۵۵۵۸ می باشد.

سایر توضیحات:

* آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ می باشد.

اشتراک گذاری

اطلاعات پشتیبانی