موضوع پیمان

مناقصه انجام خدمات عمومی ، اداری ، پشتیبانی و انجام خدمات راهبری HSE

اطلاعات

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
به شماره ۸۵۴-۱/۴-۴۰۳ (نوبت اول)
شرکت دماوند انرژی عسلویه به عنوان کارفرما در نظر دارد انجام خدمات عمومی ، اداری ، پشتیبانی و انجام خدمات راهبری HSE خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
شرایط پروژه ۱ محل اجرای کار استان بوشهر عسلویه
۲. مدت زمان انجام کار: ۱۲ ماه شمسی
شرایط متقاضی
۱- داشتن تجربه کافی مرتبط با موضوع مناقصه
۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی
۳- متقاضیان می بایستی گواهینامه تأیید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با
موضوع مناقصه را دارا باشند.
۴- داشتن مجوز حضور در مناقصه از اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
عسلویه الزامی است و شرکت کنندگان می بایستی این مجوز را تحویل کارفرما نمایند.
ه متقاضیان می بایستی گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری را از اداره کار خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اخذ و تحویل کارفرما نمایند. -۶- پیمانکارانی که به طور پیوسته سه سال متوالی پیمانکار فعالتهای مستمر شرکت بوده اند، مجاز به حضور در این مناقصه نمی باشند. ۷- شرکت هایی که در قراردادهای قبلی خود با شرکت دماوند انرژی عسلویه اخطار قراردادی دریافت نموده اند و همچنین شرکتهایی که قرارداد آنها با سایر شرکتها منجر به فسخ پیمان و
خلع ید شده است مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند. ۸- پیمانکارانی که حداقل یک پیمان فعال در فعالیتهای مستمر با شرکت دماوند انرژی عسلویه دارند مجاز به حضور در این مناقصه نمی باشند. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ اقدام نمایند. شایان ذکر است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارائه اصل کلیه مدارک و گواهینامه مندرج در بند ۳ شرایط متقاضی میباشد متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مذکور ضمن ارائه تقاضای کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ( پانصد هزار ریال به حساب شماره (۲۶۴۳۰۴۱۴۸۳) نزد بانک تجارت شعبه پارس عسلویه بنام شرکت دماوند انرژی ،عسلویه به آدرس : بوشهر ، شهرستان عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز دو پتروشیمی ، سه راه پتروشیمی ، کیلومتر ۵ جاده شیرینو، سمت چپ شرکت دماوند انرژی عسلویه امور پیمانها مراجعه نمایند. ضمناً شماره تماس امور حقوقی و پیمانهای شرکت دماوند انرژی عسلویه ۷۷۳۷۲۹۵۵۵۸ می باشد. سایر توضیحات:
آخرین مهلت تحویل پاکات اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ می باشد.

اشتراک گذاری

اطلاعات پشتیبانی